Pařížská dohoda z roku 2015 stanoví celosvětový rámec pro omezení globálního oteplování výrazně pod 2 °C, nejlépe na 1,5 °C (stupně Celsia) ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí. K dosažení tohoto globálního teplotního cíle se jednotlivé země snaží co nejdříve snížit růst emisí skleníkových plynů a následně je rychle snižovat na základě nejlepších dostupných vědeckých poznatků a ekonomických a sociálních možností.

Důsledky změny klimatu jsou již dobře patrné v podobě zvyšujících se teplot vzduchu, tání ledovců a ubývání polárních ledovců, stoupající hladiny moří, rostoucího rozšiřování pouští a také častějších extrémních projevů počasí, jako jsou vlny veder, sucha, povodně a bouře. Změna klimatu není globálně rovnoměrná a některé regiony ovlivňuje více než jiné. Na následujících grafech si můžete prohlédnout, jak se změna klimatu již projevila v regionu Cínovec během posledních 40 let. Použitým zdrojem dat je ERA5, pátá generace atmosférické reanalýzy globálního klimatu od ECMWF, která pokrývá časové období od roku 1979 do roku 2021 s prostorovým rozlišením 30 km.

Roční změna teploty Cínovec

Horní graf ukazuje odhad průměrné roční teploty pro větší oblast Cínovec. Přerušovaná modrá čára znázorňuje lineární trend změny klimatu. Pokud tato čára stoupá zleva doprava, je trend teploty pozitivní a v Cínovec se vlivem změny klimatu otepluje. Pokud je vodorovná, není patrný žádný jasný trend, a pokud klesá, podmínky v Cínovec se v průběhu času ochlazují.

Ve spodní části grafu jsou znázorněny tzv. oteplovací pruhy. Každý barevný pruh představuje průměrnou teplotu v daném roce - modrý pro chladnější a červený pro teplejší roky.

Roční změna srážek - Cínovec

Horní graf ukazuje odhad průměrného úhrnu srážek pro větší oblast Cínovec. Přerušovaná modrá čára znázorňuje lineární trend změny klimatu. Pokud tato čára stoupá zleva doprava, je trend srážek pozitivní a v Cínovec je v důsledku změny klimatu stále vlhčeji. Pokud je vodorovná, není patrný žádný jasný trend, a pokud klesá, podmínky v Cínovec se v průběhu času stávají suššími.

Ve spodní části grafu jsou znázorněny tzv. srážkové pruhy. Každý barevný pruh představuje celkový úhrn srážek v daném roce - zelený pro vlhčí a hnědý pro sušší roky.

Měsíční anomálie teploty a srážek - Změna klimatu Cínovec

Horní graf ukazuje teplotní anomálie pro každý měsíc od roku 1979 až do současnosti. Anomálie udává, o kolik bylo tepleji nebo chladněji než třicetiletý klimatický průměr v letech 1980-2010. Červené měsíce tedy byly teplejší a modré měsíce byly chladnější než normál. Na většině míst najdete v průběhu let nárůst teplejších měsíců, což odráží globální oteplování spojené se změnou klimatu.

Spodní graf ukazuje srážkovou anomálii pro každý měsíc od roku 1979 až do současnosti. Anomálie ukazuje, zda v daném měsíci spadlo více nebo méně srážek, než je 30letý klimatický průměr z let 1980-2010. Zelené měsíce tedy byly vlhčí a hnědé měsíce byly sušší než normál.

Změna klimatu - Cínovec Teplotní a srážková anomálie po měsících

Tento graf se zaměřuje na zadaný měsíc. Pokud vyberete např. srpen, zobrazí se teplotní a srážková anomálie pro každý srpen od roku 1979. Můžete tak zjistit, ve kterých letech byl srpen teplejší nebo chladnější (sušší nebo vlhčí) než obvykle.