20 °C
8-4
(°C)
20°
20°
20°
20°
20°
20°
20°
(°C)
15°
16°
17°
17°
18°
18°
19°
სამხრ.
სამხრ.
სამხრ.
სამხრ.
სამხრ.
სამხრ.
სსდ
(კმ/სთ)
27-48
25-45
23-44
23-48
23-51
23-48
20-44
(მმ)
0
1
1
1
0
1
0
(%)
58
95
96
97
72
58
50