16 °C
36 კმ/სთ
4-1
(°C)
16°
16°
16°
16°
16°
16°
16°
(°C)
15°
14°
14°
14°
14°
14°
14°
აღმ.
აღმ.
აღმ.
აღმ.
ასა
ასა
ასა
(კმ/სთ)
8-22
7-19
7-18
6-16
6-16
5-13
5-13
(მმ)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
11
11
11
1
0
0
0

Current satellite images for Amadeus Plantation, ავსტრალია

ლოკაციის მარკერი დაყენებყლია Amadeus Plantationზე.

ეს ანიმაცია აჩვენებს ღრუბლით დაფარვას, სატელიტის დაკვირვებით.მაღალი ღრუბლიანობა და ვერტიკალური განვითარების ღრუბელი ნაჩვენებია თეთრად , ხოლო დბალი ღრუბელი და ნისლი ნაცრისფრად. ეს რუკა იყენებს ინფრაწითელ სატელიტურ ტელემეტრს, რათა განსაზღვროს ღრუბლების ტემპერატურა. დაბალი ღრუბელი და ნისლი რთული გასარჩევია დედამიწის ტემპერატურისგან და შესაძლოა იყოს არაზუსტი