Na stiahnutie údajov o počasí sa vyžaduje služba history+

Nie ste prihlásení. Ak ste si už zakúpili službu history+, prihláste sa. .

>40 rokov hodinových údajov o počasí s history+

Získajte prístup k historickým informáciám o počasí pre lokalitu Brašov so službou history+. Dostupné celosvetovo a nezávislé od meteorologických staníc. Stiahnite si konzistentné hodinové dáta bez výpadkov pre lokalitu Brašov ako súbor vo formáte CSV. Vyskúšajte bezplatný prístup k údajom pre Bazilej.

Viac informácií službe history+

Klimatické predpovede sú na účely hodnotenia obmedzené na lokalitu Bazilej. Diagram je k dispozícii pre každú lokalitu na celom svete a možno ho aktivovať pomocou history+.

premenné

Agregácia času

Vyberte parameter

Vzor

Predpoveď klímy

Diagram klimatickej predpovede zobrazuje vývoj teploty vzduchu, zrážok a štandardizovaných klimatických indexov pre rôzne emisné scenáre použité v správe IPCC do konca storočia.

Štyri rôzne časové obdobia (referenčné obdobie 1979 - 2019 a obdobia 2020 - 2049, 2045 - 2074 a 2070 - 2099) sú zobrazené v grafe pre štyri rôzne emisné scenáre (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 a RCP8.5). V rozhraní je možné zvoliť ročné a mesačné časové agregácie. Diagram pozostáva z niekoľkých rôznych boxplotov, ktoré predstavujú možný rozsah hodnôt jednotlivých parametrov. V tomto diagrame je medziročná variabilita reprezentovaná rozpätím boxplotov.

Boxplot je štandardizovaný spôsob zobrazenia rozloženia údajov na základe piatich štandardizovaných čísel (minimum, prvý kvartil, medián, tretí kvartil a maximum)

  • Medián (50. percentil) predstavuje čierna horizontálna čiara v každom rámčeku.
  • Prvý (25. percentil) a tretí (75. percentil) kvartil predstavuje samotný rámček.
  • Minimum (0. percentil) a maximum (100. percentil) predstavujú najnižší a najvyšší údajový bod bez odľahlých hodnôt a sú zobrazené ako fúzy nad a pod rámčekom.
  • Odľahlé hodnoty sa zobrazujú samostatne ako otvorené kruhy.

  • Ako by sa mali diagramy interpretovať?

    Počet tropických nocí v Bazileji pre scenár RCP8.5 (najhorší možný scenár) v období 2070 - 2099 je v priemere 35 ročne (mediánová hodnota). Pravdepodobnosť dosiahnutia 35 a viac tropických nocí za rok je preto pre konkrétny scenár a časové obdobie 50 %. Pravdepodobnosť dosiahnutia 41 tropických nocí za rok v Bazileji v časovom období 2070 - 2099 je 25 %, keďže tretí kvartil (horný koniec boxu) má hodnotu 41. Minimálna hodnota krabicového grafu je 13, čo znamená, že pravdepodobnosť dosiahnuť menej ako 13 tropických nocí za rok je takmer nulová.

    Späť nahor