meteoblue

Vrchný panel zobrazuje predpoveď pre Spoločný index kvality ovzdušia (CAQI) používaný v Európe od roku 2006. Je to číslo na stupnici od 1 do 100, pričom nízka hodnota (zelené farby) znamená dobrú kvalitu ovzdušia a vysoká hodnota (červené farby) znamená zlú kvalitu ovzdušia. CAQI farebný kód je použitý v paneloch predpovede znečistenia ovzdušia na meteograme a udáva stupeň znečistenia. Pre peľovú predpoveď neexistujú žiadne oficiálne pokyny pre farebný kód, nakoľko peľ nie je súčasťou predpovede Indexu kvality ovzdušia. Index kvality ovzdušia je zvlášť definovaný pre okolie ciest ("roadside" index) a ďalej od ciest ("background" index). meteoblue používa background index, pretože modely počasie nedokážu reprodukovať malé rozdiely popri cestách. Z toho dôvodu merania popri cestách budú ukazovať vyššie hodnoty než predpoveď tu.

Druhý panel zobrazuje predpoveď tuhých častíc (PM a púštny prach) pre Rajecké Teplice. Atmosférické tuhé častice (PM) sú mikroskopické pevné alebo tekuté častice nachádzajúce sa v ovzduší. Zdroje tuhých častíc môžu byť prírodné alebo antropogénne. Pre verejné zdravie sú obzvlášť znepokojujúce častice dostatočne malé na to, aby boli vdýchnuté a prenikli hlboko do pľúc. Tieto častice majú priemer menší než 10 mikrónov (približne 1/7 hrúbky ľudského vlasu) a sú označené ako PM10. Ide o zmes látok, ktoré môžu zahŕňať dym, sadze, prach, soľ, kyseliny a kovy. Tuhé častice sa tiež formujú, keď plyny z motorových vozidiel a priemyslu prejdú chemickými reakciami v atmosfére. PM10 sú viditeľné okom ako opar, ktorý označujeme ako smog. PM10 sú jedny z najškodlivejších znečisťovateľov ovzdušia.

 • PM10 môžu zvýšiť počet a závažnosť astmatických záchvatov
 • PM10 spôsobujú alebo zhoršujú bronchitídu a iné pľúcne ochorenia
 • PM10 znižujú schopnosť tela bojovať s infekciami

Medzi PM10 patria aj jemné tuhé častice označené ako PM2,5, čo sú jemné častice s priemerom 2,5 μm alebo menej. Najväčší vplyv znečistenia ovzdušia tuhými časticami na verejné zdravie má dlhodobé vystavenie časticiam PM2,5:

 • PM2,5 zvyšujú vekovo špecifické riziko úmrtnosti najmä na kardiovaskulárne príčiny.

Púštny prach pozostáva z častíc menších než 62 μm, ktoré pochádzajú z púští. Prachové častice sú často malé, čo vedie k vysokej koncentrácii PM10 a PM2,5 a k zdravotným dôsledkom s nimi spojenými.

Forecasts of concentrations of air pollution gases are presented in the third panel. Ozone (O₃) pollution in the lower troposphere is caused mainly in urban areas. Ozone can:

 • Make it more difficult to breathe deeply and vigorously
 • Cause shortness of breath, and pain when taking a deep breath
 • Cause coughing and sore or scratchy throat
 • Inflame and damage the breathing airways
 • Aggravate lung diseases such as asthma, emphysema, and chronic bronchitis
 • Increase the frequency of asthma attacks
 • Make the lungs more susceptible to infection
 • Continue to damage the lungs even when the symptoms have disappeared
 • Cause chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

Oxid siričitý (SO₂) je plyn, ktorý je neviditeľný a má odporný štipľavý zápach. Ľahko reaguje s inými látkami a vytvára škodlivé zlúčeniny, ako je kyselina sírová, kyselina siričitá a sulfátové častice.

 • Krátkodobé vystavenie oxidu siričitému môže poškodiť ľudský respiračný systém a sťažiť dýchanie.
 • SO₂ a iné oxidy síry môže prispievať k tvorbe kyslých dažďov, ktoré škodia citlivým ekosystémom.
 • Deti, starí ľudia a tí, ktorí trpia astmou, sú obzvlášť citliví na účinky SO₂

Oxid dusičitý (NO₂) je červenohnedý plyn s charakteristickým ostrým, hryzavým zápachom a je významnou látkou znečisťujúcou ovzdušie. Hlavným zdrojom oxidu dusičitého je spaľovanie fosílnych palív: uhlia, ropy a zemného plynu. Väčšina oxidu dusičitého v mestách pochádza z výfukov motorových vozidiel. Oxid dusičitý je významnou látkou znečisťujúcou ovzdušie, pretože prispieva k tvorbe ozónu, ktorý má značné dopady na ľudské zdravie.

 • NO₂ vedie k zápalu pľúcneho tkaniva a môže znížiť odolnosť voči pľúcnym infekciám
 • NO₂ spôsobuje problémy ako chrčanie, kašľanie, nádchu, chrípku a bronchitídu

Pre Európu obsahuje meteogram znečistenia ovzdušia aj štvrtý panel, ktorý zobrazuje peľovú predpoveď pre Rajecké Teplice.

Brezový peľ je jedným z najbežnejších alergénov v ovzduší počas jari alebo neskôr v roku vo vyšších polohách. Ako stromy kvitnú, uvoľňujú drobné zrniečka peľu, ktoré rozptýli vietor. Jediná breza dokáže vyprodukovať až päť miliónov peľových zrniečok. Peľ je roznesený vzdušnými prúdmi a môže byť prenesený na veľké vzdialenosti. Zobrazujeme teda peľovú predpoveď pri rýchlosti vetra 10 m.

Peľ tráv je primárnym spúšťačom peľových alergií počas letných mesiacov. Spôsobuje jedny z najzávažnejších a najťažšie liečiteľných symptómov. Vo vlhkých podnebiach trvá sezóna peľu tráv niekoľko mesiacov. V suchších podnebiach je sezóna peľu tráv oveľa kratšia, ako je aj sezóna brezového a olivového peľu.

Zrážky môžu zbaviť vzduch peľu, ak sa ale spájajú s búrkami, môžu spočiatku silné vetry zvýšiť koncentráciu peľu.

Prehlásenie

Ani Európska komisia, ani ECMWF, ani meteoblue nie sú zodpovední za akékoľvek použitie, ktoré môže byť uskutočnené na základe predpovedných informácií prezentovaných tu. Predpovede sú vydávané z atmosférického modelu s 12 km rozlíšením. Výsledky nemusia dostatočne korelovať s reálnymi koncentráciami. Prosím, konzultujte Váš miestny úrad kvality ovzdušia, najmä v čase vrcholu znečistenia alebo výstrahy znečistenia.

Making (of) movies

Making (of) movies

meteoblue now animates the Global Satellite: seamless movie of our unique global satellite composite in 15 minutes steps - for 3 hours, extending to a full 24-hour day.