Index „People Indoor Bias“ predstavuje celkovú predpoveď správania ľudí z hľadiska ich tendencie zdržiavať sa vo vnútorných priestoroch (červená farba) alebo vonku (zelená farba). Keďže k väčšine nákaz ochorením COVID-19 (SARS-CoV-2) dochádza vnútri, tento index prispieva k objasneniu počtu nákaz od regionálnej po globálnu úroveň.

Mapa zobrazujúca údaje PIB názorne dokumentuje predpoklad, že ľudia majú za určitých meteorologických podmienok tendenciu zdržiavať sa najmä vo vnútorných priestoroch, kým za iných meteorologických podmienok trávia väčšinu času vonku. Index PIB dokáže vysvetliť sklon ľudí zdržiavať sa vonku alebo vnútri v 50 – 80 % prípadov. Preukazuje to štúdia (viď nižšie), ktorá dáva do súvisu údaje o počasí s údajmi z parkov od spoločnosti Google. Tieto údaje pochádzajú z piatich veľkých miest v dvoch podnebných pásmach a boli zhromaždené za obdobie 8 mesiacov v roku 2020:

Obrázok 1: Bodový graf indexu Google Park a People Indoor Bias.
Obrázok 2: Presnosť indexu People Indoor Bias na vysvetlenie údajov z prehľadov o pohybe verejnosti od spoločnosti Google (údaje o pohybe ľudí v parkoch)

K nákaze ochorením COVID-19 (SARS-CoV-2) vo väčšine prípadov dochádza vo vnútorných priestoroch. Za nepriaznivého počasia (oranžová a červená farba) majú ľudia tendenciu stretávať a zdržiavať sa najmä vnútri, kde je obmedzená cirkulácia vzduchu. Preto sa celková miera nákaz ochorením COVID-19 zvyšuje. Na druhej strane, ak je počasie mierne alebo vyjasnené (zelená farba), ľudia zvyknú tráviť čas vonku, kde je riziko nákazy nižšie. Index PIB tak poskytuje ďalší zdroj údajov pre odhadovanie budúceho rizika nákaz ochorením COVID-19 vo väčšom rozsahu. Účelom prezentácie indexu PIB na rozdiel od iných máp od služby meteoblue nie je pomáhať jednotlivcom prijímať rozhodnutia týkajúce sa ich každodenného života, ale objasňovať správanie ľudí v závislosti od počasia a jeho potenciálny vplyv na riziko nákazy ochorením COVID-19 (SARS-CoV-2).

Vysoký index PIB ukazuje, že väčšina ľudí v danej oblasti má tendenciu zdržiavať sa väčšinu dňa vnútri. Pravdepodobnosť, že sa stretnú s inými ľuďmi alebo pri nich budú blízko, bude preto vyššia. Na druhej strane, nízky index PIB ukazuje, že ľudia v danej oblasti majú tendenciu tráviť väčšinu svojho voľného času vonku. Pravdepodobnosť, že sa stretnú s inými ľuďmi alebo pri nich budú blízko, bude preto nižšia. Index PIB však nedokáže a neobjasňuje rozdiely v kultúrach (mestské vs. vidiecke oblasti), mestskej architektúre (veľké obchodné centrá vs. malé pešie zóny) či v správaní rôznych skupín (rodiny, športové tímy, pracovná sila). Predstavuje len sklon ľudí zdržiavať sa viac vonku alebo vnútri.

Index PIB je v súčasnosti validovaný pre mierne kontinentálne a prímorské podnebie. Validáciu momentálne rozširujeme aj na ďalšie podnebné pásma a hodnotu možno v budúcnosti ho možno prispôsobíme aj pre iné podnebné pásma.

Chceli by ste túto mapu zobraziť na svojom webe? Prejdite na stránku venovanú widgetu s mapami a postupujte podľa uvedených krokov.

Prehlásenie:
Index PIB popisuje správanie pomerne veľkých skupín ľudí, a preto neslúži ako osobná pomôcka na prevenciu nákazy ochorením COVID-19 (SARS-CoV-2). Služba meteoblue preto nenesie žiadnu zodpovednosť, ak sa ktokoľvek nakazí ochorením COVID-19 (SARS-CoV-2).