Torino: Vittorio - D'Azeglio

Torino

Torino: vista verso sud

Torino

Torino: Ponte Regina Margherita

Torino

Torino: Rondò della Forca

Torino

Torino: Rondò della Forca

Torino

Torino: Rondò della Forca

Torino

Torino: Turati - Sommeiller

Torino

Torino: Turati - Sommeiller

Torino

Torino: Turati - Sommeiller

Torino

Torino: C.so Moncalieri - Ponte Isabella

Torino

Torino: C.so Moncalieri - Ponte Isabella

Torino

Torino: C.so Moncalieri - Ponte Isabella

Torino