Meteorologické výstrahy po celém světě

Meteorologické výstrahy po celém světě

Meteorologické výstrahy od národních meteorologických služeb jsou nyní k dispozici na naší titulní stránce pro více než 100 zemí světa. Poskytují rychlý přehled o 15 kategoriích rizika počasí a o oficiálním stavu meteorologické výstrahy ve vybrané lokalitě.

meteoblue

Vrchní panel zobrazuje předpověď pro Společný index kvality ovzduší (CAQI) používaný v Evropě od roku 2006. Je to číslo na stupnici od 1 do 100, přičemž nízká hodnota (zelené barvy) znamená dobrou kvalitu ovzduší a vysoká hodnota (červené barvy) znamená špatnou kvalitu ovzduší. CAQI barevný kód je použit v panelech předpovědi znečištění ovzduší na meteograme a udává stupeň znečištění. Pro pylovou předpověď neexistují žádné oficiální pokyny pro barevný kód, protože pyl není součástí předpovědi Indexu kvality ovzduší. Index kvality ovzduší je zvlášť definován pro okolí silnic ("roadside" index) a dále od silnic ("background" index). meteoblue používá background index, protože modely počasí nedokáží reprodukovat malé rozdíly podél silnic. Z toho důvodu měření podél silnic budou ukazovat vyšší hodnoty než předpověď zde.

Druhý panel zobrazuje předpověď částic (PM a pouštní prach) pro Bordžomi. Atmosférické častice (PM) jsou mikroskopické pevné nebo tekuté částice nacházející se v ovzduší. Zdroje částic mohou být přírodní nebo antropogenní. Pre verejné zdraví jsou zvláště znepokojivé částice dostatečně malé na to, aby byly vdechnuty a pronikly hluboko do plic. Tyto částice mají průměr menší než 10 mikronů (přibližně 1/7 tloušťky lidského vlasu) a jsou označeny jako PM10. Jde o směs látek, které mohou zahrnovat kouř, saze, prach, sůl, kyseliny a kovy. Tuhé částice se také formují, když plyny z motorových vozidel a průmyslu projdou chemickými reakcemi v atmosféře. PM10 jsou viditelné okem jako opar, který označujeme jako smog. PM10 jsou jedny z nejškodlivějších znečišťovatelů ovzduší.

 • PM10 mohou zvýšit počet a závažnost astmatických záchvatů
 • PM10 spůsobují nebo zhoršují bronchitidu a jiné plicní onemocnění
 • PM10 snižují schopnost těla bojovat s infekcemi

Mezi PM10 patří i jemné tuhé částice označené jako PM2,5, což jsou jemné částice s průměrem nejvýše 2,5 μm. Největší vliv znečištění ovzduší tuhými částicemi na veřejné zdraví má dlouhodobé vystavení částicím PM2,5:

 • PM2,5 zvyšují věkově specifické riziko úmrtnosti zejména na kardiovaskulární příčiny.

Pouštní prach se skládá z částic menších než 62 μm, které pocházejí z pouští. Prachové částice jsou často malé, což vede k vysoké koncentraci PM10 a PM2,5 a ke zdravotním důsledkům s nimi spojenými.

Předpovědi koncentrace plynů znečišťujících ovzduší jsou prezentovány ve třetím panelu. Ozonové (O₃) znečištění v nižší troposféře je způsobeno zejména v obydlených oblastech. Ozón může:

 • Ztížit hluboké a energické dýchání
 • Způsobovat dušnost a bolest při hlubokém nádechu
 • Způsobovat kašel a bolest nebo škrábání v krku
 • Způsobit zápal či poškození dýchacích cest
 • Zhoršit plicní onemocnění jako astma, emfyzém a chronickou bronchitidu
 • Zvyšovat frekvenci astmatických záchvatů
 • Způsobovat zvýšení náchylnosti plic k infekci
 • Nadále poškozovat plíce, i když symptomy zmizely
 • Způsobit chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

Oxid siřičitý (SO₂) je plyn, který je neviditelný a má odporný ostrý zápach. Snadno reaguje s jinými látkami a vytváří škodlivé sloučeniny, jako je kyselina sírová, kyselina siřičitá a sulfátové částice.

 • Krátkodobé vystavění oxidu siřičitému může poškodit lidský respirační systém a ztížit dýchání.
 • SO₂ a jiné oxidy síry mohou přispívat k tvorbě kyselých dešťů, které mohou poškodit citlivé ekosystémy
 • Děti, staří lidé a ti, kteří trpí astmatem, jsou obzvláště citliví na účinky SO₂.

Oxid dusičitý(NO₂) je červenohnědý plyn s charakteristickým ostrým, kousavým zápachem a je významnou látkou znečišťující ovzduší. Hlavním zdrojem oxidu dusičitého je spalování fosilních paliv: uhlí, ropy a zemního plynu. Většina oxidu dusičitého v městech pochází z výfuků motorových vozidel. Oxid dusičitý je významní látkou znečišťující ovzduší, protože přispívá k tvorbě ozónu, který má značné dopady na lidské zdraví.

 • NO₂ vede k zánětu plicní tkáně a může snížit odolnost vůči plicním infekcím
 • NO₂ způsobuje problémy jako sípání, kašlání, rýmu, chřipku a bronchitidu

Pro Evropu obsahuje meteogram znečištění ovzduší i čtvrtý panel, který zobrazuje pylovou předpověď pro Bordžomi.

Březový pyl je jedním z nejběžnějších alergenů v ovzduší během jara nebo později v roce ve vyšších polohách. Jako stromy kvetou, uvolňují drobné zrníčka pylu, které rozptýlí vítr. Jediná bříza dokáže vyprodukovat až pět milionů pylových zrníček. Pyl je roznesen vzdušnými proudy a může být přenesen na velké vzdálenosti. Zobrazujeme tedy pylovou předpověď při rychlosti větru 10 m.

Pyl trav je primárním spouštěčem pylových alergií během letních měsíců. Způsobuje jedny z nejzávažnějších a nejobtížněji léčitelných symptomů. Ve vlhkých podnebích trvá sezóna pylu trav několik měsíců. V sušších podnebích je sezóna pylu trav mnohem kratší, jakož je i sezóna březového a olivového pylu.

Srážky mohou zbavit vzduch pylu, pokud se ale spojují s bouřemi, mohou zpočátku silné větry zvýšit koncentraci pylu.

Prohlášení

Ani Evropská komise, ani ECMWF, ani meteoblue neodpovídají za jakékoliv použití, které může být provedeno na základě předpovědních informací prezentovaných zde. Předpovědi jsou vydávány z atmosférického modelu s 12 km rozlišením. Výsledky nemusí dostatečně korelovat s reálnými koncentracemi. Prosím, konzultujte Váš místní úřad kvality ovzduší, zejména v době vrcholu znečištění nebo výstrahy znečištění.