meteoblue

Vrchní panel zobrazuje předpověď pro Společný index kvality ovzduší (CAQI) používaný v Evropě od roku 2006. Je to číslo na stupnici od 1 do 100, přičemž nízká hodnota (zelené barvy) znamená dobrou kvalitu ovzduší a vysoká hodnota (červené barvy) znamená špatnou kvalitu ovzduší. CAQI barevný kód je použit v panelech předpovědi znečištění ovzduší na meteograme a udává stupeň znečištění. Pro pylovou předpověď neexistují žádné oficiální pokyny pro barevný kód, protože pyl není součástí předpovědi Indexu kvality ovzduší. Index kvality ovzduší je zvlášť definován pro okolí silnic ("roadside" index) a dále od silnic ("background" index). meteoblue používá background index, protože modely počasí nedokáží reprodukovat malé rozdíly podél silnic. Z toho důvodu měření podél silnic budou ukazovat vyšší hodnoty než předpověď zde.

Druhý panel zobrazuje předpověď částic (PM a pouštní prach) pro Rock Hill. Atmosférické častice (PM) jsou mikroskopické pevné nebo tekuté částice nacházející se v ovzduší. Zdroje částic mohou být přírodní nebo antropogenní. Pre verejné zdraví jsou zvláště znepokojivé částice dostatečně malé na to, aby byly vdechnuty a pronikly hluboko do plic. Tyto částice mají průměr menší než 10 mikronů (přibližně 1/7 tloušťky lidského vlasu) a jsou označeny jako PM10. Jde o směs látek, které mohou zahrnovat kouř, saze, prach, sůl, kyseliny a kovy. Tuhé částice se také formují, když plyny z motorových vozidel a průmyslu projdou chemickými reakcemi v atmosféře. PM10 jsou viditelné okem jako opar, který označujeme jako smog. PM10 jsou jedny z nejškodlivějších znečišťovatelů ovzduší.

 • PM10 mohou zvýšit počet a závažnost astmatických záchvatů
 • PM10 spůsobují nebo zhoršují bronchitidu a jiné plicní onemocnění
 • PM10 snižují schopnost těla bojovat s infekcemi

Mezi PM10 patří i jemné tuhé částice označené jako PM2,5, což jsou jemné částice s průměrem 2,5 μm nebo méně. Největší vliv znečištění ovzduší tuhými částicemi na veřejné zdraví má dlouhodobé vystavení částicím PM2,5:

 • PM2,5 zvyšují věkově specifické riziko úmrtnosti zejména na kardiovaskulární příčiny.

  Pouštní prach se skládá z částic menších než 62 μm, které pocházejí z pouští. Prachové částice jsou často malé, což vede k vysoké koncentraci PM10 a PM2,5 a ke zdravotním důsledkům s nimi spojenými.

  Forecasts of concentrations of air pollution gases are presented in the third panel. Ozone (O₃) pollution in the lower troposphere is caused mainly in urban areas. Ozone can:

  • Make it more difficult to breathe deeply and vigorously
  • Cause shortness of breath, and pain when taking a deep breath
  • Cause coughing and sore or scratchy throat
  • Inflame and damage the breathing airways
  • Aggravate lung diseases such as asthma, emphysema, and chronic bronchitis
  • Increase the frequency of asthma attacks
  • Make the lungs more susceptible to infection
  • Continue to damage the lungs even when the symptoms have disappeared
  • Cause chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

  Oxid siřičitý (SO₂) je plyn, který je neviditelný a má odporný ostrý zápach. Snadno reaguje s jinými látkami a vytváří škodlivé sloučeniny, jako je kyselina sírová, kyselina siřičitá a sulfátové částice.

  • Krátkodobé vystavění oxidu siřičitému může poškodit lidský respirační systém a ztížit dýchání.
  • SO₂ a jiné oxidy síry mohou přispívat k tvorbě kyselých dešťů, které mohou poškodit citlivé ekosystémy
  • Děti, staří lidé a ti, kteří trpí astmatem, jsou obzvláště citliví na účinky SO₂.

  Oxid dusičitý(NO₂) je červenohnědý plyn s charakteristickým ostrým, kousavým zápachem a je významnou látkou znečišťující ovzduší. Hlavním zdrojem oxidu dusičitého je spalování fosilních paliv: uhlí, ropy a zemního plynu. Většina oxidu dusičitého v městech pochází z výfuků motorových vozidel. Oxid dusičitý je významní látkou znečišťující ovzduší, protože přispívá k tvorbě ozónu, který má značné dopady na lidské zdraví.

  • NO₂ vede k zánětu plicní tkáně a může snížit odolnost vůči plicním infekcím
  • NO₂ způsobuje problémy jako sípání, kašlání, rýmu, chřipku a bronchitidu

  Pro Evropu obsahuje meteogram znečištění ovzduší i čtvrtý panel, který zobrazuje pylovou předpověď pro Rock Hill.

  Březový pyl je jedním z nejběžnějších alergenů v ovzduší během jara nebo později v roce ve vyšších polohách. Jako stromy kvetou, uvolňují drobné zrníčka pylu, které rozptýlí vítr. Jediná bříza dokáže vyprodukovat až pět milionů pylových zrníček. Pyl je roznesen vzdušnými proudy a může být přenesen na velké vzdálenosti. Zobrazujeme tedy pylovou předpověď při rychlosti větru 10 m.

  Pyl trav je primárním spouštěčem pylových alergií během letních měsíců. Způsobuje jedny z nejzávažnějších a nejobtížněji léčitelných symptomů. Ve vlhkých podnebích trvá sezóna pylu trav několik měsíců. V sušších podnebích je sezóna pylu trav mnohem kratší, jakož je i sezóna březového a olivového pylu.

  Srážky mohou zbavit vzduch pylu, pokud se ale spojují s bouřemi, mohou zpočátku silné větry zvýšit koncentraci pylu.

  Prohlášení

  Ani Evropská komise, ani ECMWF, ani meteoblue neodpovídají za jakékoliv použití, které může být provedeno na základě předpovědních informací prezentovaných zde. Předpovědi jsou vydávány z atmosférického modelu s 12 km rozlišením. Výsledky nemusí dostatečně korelovat s reálnými koncentracemi. Prosím, konzultujte Váš místní úřad kvality ovzduší, zejména v době vrcholu znečištění nebo výstrahy znečištění.

Making (of) movies

Making (of) movies

meteoblue now animates the Global Satellite: seamless movie of our unique global satellite composite in 15 minutes steps - for 3 hours, extending to a full 24-hour day.