Parížska dohoda z roku 2015 stanovuje celosvetový rámec na obmedzenie globálneho otepľovania výrazne pod 2 °C, najlepšie na 1,5 °C (stupňov Celzia) v porovnaní s predindustriálnou úrovňou. Na dosiahnutie tohto globálneho teplotného cieľa sa krajiny zameriavajú na čo najskoršie zníženie rastu emisií skleníkových plynov a následné rýchle znižovanie na základe najlepších dostupných vedeckých poznatkov a ekonomických a sociálnych možností.

Dôsledky zmeny klímy sú už dobre viditeľné v podobe zvyšovania teploty vzduchu, topenia ľadovcov a zmenšovania polárnych ľadovcov, zvyšovania hladiny morí, rastúcej dezertifikácie, ako aj častejších extrémnych poveternostných javov, ako sú vlny horúčav, suchá, povodne a búrky. Zmena klímy nie je globálne rovnomerná a niektoré regióny ovplyvňuje viac ako iné. Na nasledujúcich grafoch môžete vidieť, ako klimatické zmeny už ovplyvnili región 42.71°S 1.61°V za posledných 40 rokov. Použitým zdrojom údajov je ERA5, piata generácia atmosférickej reanalýzy globálnej klímy ECMWF, ktorá pokrýva časové obdobie od roku 1979 do roku 2021 s priestorovým rozlíšením 30 km.

Údaje nezobrazujú podmienky na presnom mieste. Mikroklíma a miestne rozdiely sa nezobrazia. Preto budú teploty často vyššie ako tie, ktoré sú zobrazené najmä v mestách, a zrážky sa môžu lokálne líšiť v závislosti od topografie.

Ročná zmena teploty 42.71°S 1.61°V

Horný graf zobrazuje odhad priemernej ročnej teploty pre väčšiu oblasť 42.71°S 1.61°V. Prerušovaná modrá čiara predstavuje lineárny trend klimatických zmien. Ak trendová čiara smeruje zľava doprava nahor, trend teploty je pozitívny a v 42.71°S 1.61°V sa otepľuje v dôsledku zmeny klímy. Ak je vodorovná, nie je vidieť žiadny jasný trend, a ak klesá, podmienky v 42.71°S 1.61°V sa časom ochladzujú.

V dolnej časti grafu sú znázornené tzv. otepľovacie pruhy. Každý farebný pruh predstavuje priemernú teplotu v danom roku - modrá farba znamená chladnejšie a červená teplejšie roky.

Ročná zmena zrážok - 42.71°S 1.61°V

Horný graf zobrazuje odhad priemerného celkového úhrnu zrážok pre väčšiu oblasť 42.71°S 1.61°V. Prerušovaná modrá čiara predstavuje lineárny trend klimatických zmien. Ak trendová čiara smeruje zľava doprava nahor, trend zrážok je pozitívny a v 42.71°S 1.61°V je v dôsledku zmeny klímy stále vlhkejšie. Ak je vodorovná, nie je vidieť žiadny jasný trend a ak ide smerom nadol, podmienky v 42.71°S 1.61°V sa časom stávajú suchšími.

V dolnej časti grafu sú znázornené tzv. zrážkové pruhy. Každý farebný pruh predstavuje celkový úhrn zrážok v danom roku - zelený pre vlhšie a hnedý pre suchšie roky.

Mesačné anomálie teploty a zrážok - Zmena klímy 42.71°S 1.61°V

Horný graf zobrazuje teplotnú anomáliu pre každý mesiac od roku 1979 až po súčasnosť. Anomália hovorí o tom, o koľko bolo teplejšie alebo chladnejšie ako 30-ročný klimatický priemer v rokoch 1980 - 2010. Červené mesiace boli teda teplejšie a modré mesiace boli chladnejšie ako normál. Na väčšine miest nájdete v priebehu rokov nárast teplejších mesiacov, čo odráža globálne otepľovanie spojené so zmenou klímy.

Dolný graf zobrazuje anomálie zrážok za každý mesiac od roku 1979 až po súčasnosť. Anomália hovorí o tom, či v danom mesiaci spadlo viac alebo menej zrážok ako v 30-ročnom klimatickom priemere rokov 1980 - 2010. Zelené mesiace boli teda vlhšie a hnedé mesiace boli suchšie ako normál.

Zmena klímy - 42.71°S 1.61°V Teplotná a zrážková anomália podľa mesiacov

Tento graf sa zameriava na zadaný mesiac. Ak vyberiete napr. august, zobrazí sa anomália teploty a zrážok pre každý august od roku 1979. Môžete tak zistiť, v ktorých rokoch bol august teplejší alebo chladnejší (suchší alebo vlhší) ako zvyčajne.

Extrémne udalosti nie sú v týchto údajoch viditeľné - môžu mať rôznu frekvenciu a kritické prahové hodnoty môžu byť prekročené s vyššou frekvenciou. Naša služba history+ vám poskytuje prístup k podrobným základným hodinovým údajom pre premenné teploty, zrážky a mnohé ďalšie.

Hlavná otázka sa týka budúcnosti: Aký bude trend najbližších 10-40 rokov? meteoblue môže poskytnúť predpovede klímy na ďalšie desaťročia.

Späť nahor