Pařížská dohoda z roku 2015 stanoví celosvětový rámec pro omezení globálního oteplování výrazně pod 2 °C, nejlépe na 1,5 °C (stupně Celsia) ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí. K dosažení tohoto globálního teplotního cíle se jednotlivé země snaží co nejdříve snížit růst emisí skleníkových plynů a následně je rychle snižovat na základě nejlepších dostupných vědeckých poznatků a ekonomických a sociálních možností.

Důsledky změny klimatu jsou již dobře patrné v podobě zvyšujících se teplot vzduchu, tání ledovců a ubývání polárních ledovců, stoupající hladiny moří, rostoucího rozšiřování pouští a také častějších extrémních projevů počasí, jako jsou vlny veder, sucha, povodně a bouře. Změna klimatu není globálně rovnoměrná a některé regiony ovlivňuje více než jiné. Na následujících grafech si můžete prohlédnout, jak se změna klimatu již projevila v regionu 55.61°S 49.28°V během posledních 40 let. Použitým zdrojem dat je ERA5, pátá generace atmosférické reanalýzy globálního klimatu od ECMWF, která pokrývá časové období od roku 1979 do roku 2021 s prostorovým rozlišením 30 km.

Údaje nezobrazují podmínky v přesném místě. Mikroklima a místní rozdíly se nezobrazí. Proto budou teploty často vyšší než zobrazené, zejména ve městech, a srážky se mohou lokálně lišit v závislosti na topografii.

Roční změna teploty 55.61°S 49.28°V

Horní graf ukazuje odhad průměrné roční teploty pro větší oblast 55.61°S 49.28°V. Přerušovaná modrá čára znázorňuje lineární trend změny klimatu. Pokud tato čára stoupá zleva doprava, je trend teploty pozitivní a v 55.61°S 49.28°V se vlivem změny klimatu otepluje. Pokud je vodorovná, není patrný žádný jasný trend, a pokud klesá, podmínky v 55.61°S 49.28°V se v průběhu času ochlazují.

Ve spodní části grafu jsou znázorněny tzv. oteplovací pruhy. Každý barevný pruh představuje průměrnou teplotu v daném roce - modrý pro chladnější a červený pro teplejší roky.

Roční změna srážek - 55.61°S 49.28°V

Horní graf ukazuje odhad průměrného úhrnu srážek pro větší oblast 55.61°S 49.28°V. Přerušovaná modrá čára znázorňuje lineární trend změny klimatu. Pokud tato čára stoupá zleva doprava, je trend srážek pozitivní a v 55.61°S 49.28°V je v důsledku změny klimatu stále vlhčeji. Pokud je vodorovná, není patrný žádný jasný trend, a pokud klesá, podmínky v 55.61°S 49.28°V se v průběhu času stávají suššími.

Ve spodní části grafu jsou znázorněny tzv. srážkové pruhy. Každý barevný pruh představuje celkový úhrn srážek v daném roce - zelený pro vlhčí a hnědý pro sušší roky.

Měsíční anomálie teploty a srážek - Změna klimatu 55.61°S 49.28°V

Horní graf ukazuje teplotní anomálie pro každý měsíc od roku 1979 až do současnosti. Anomálie udává, o kolik bylo tepleji nebo chladněji než třicetiletý klimatický průměr v letech 1980-2010. Červené měsíce tedy byly teplejší a modré měsíce byly chladnější než normál. Na většině míst najdete v průběhu let nárůst teplejších měsíců, což odráží globální oteplování spojené se změnou klimatu.

Spodní graf ukazuje srážkovou anomálii pro každý měsíc od roku 1979 až do současnosti. Anomálie ukazuje, zda v daném měsíci spadlo více nebo méně srážek, než je 30letý klimatický průměr z let 1980-2010. Zelené měsíce tedy byly vlhčí a hnědé měsíce byly sušší než normál.

Změna klimatu - 55.61°S 49.28°V Teplotní a srážková anomálie po měsících

Tento graf se zaměřuje na zadaný měsíc. Pokud vyberete např. srpen, zobrazí se teplotní a srážková anomálie pro každý srpen od roku 1979. Můžete tak zjistit, ve kterých letech byl srpen teplejší nebo chladnější (sušší nebo vlhčí) než obvykle.

Extrémní události nejsou v těchto datech viditelné - mohou mít jinou četnost a kritické prahové hodnoty mohou být překračovány s vyšší četností. Naše služba historie+ poskytuje přístup k podrobným základním hodinovým datům pro proměnné teploty, srážky a mnoho dalších.

Hlavní otázka se týká budoucnosti: Jaký bude trend v příštích 10 - 40 letech? meteoblue dokáže poskytnout klimatické předpovědi pro příští desetiletí.

Zpět nahoru