Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a suchu

Výzva na prijatie opatrení pre udržateľné hospodárenie s pôdou a odolnosť voči zmene klímy

Minulý pondelok, 17. júna, sme si pripomenuli Svetový deň boja proti dezertifikácii a suchu - podujatie Organizácie Spojených národov zamerané na zvyšovanie povedomia o kritických problémoch degradácie pôdy a nedostatku vody.

Dezertifikácia a sucho postihujú viac ako 100 krajín a viac ako 1 miliardu ľudí na celom svete. Dôsledky sú ďalekosiahle a majú priamy vplyv na potravinovú bezpečnosť, živobytie a biodiverzitu.

Vzhľadom na to, že klimatické zmeny sa naďalej zintenzívňujú, potreba udržateľných postupov hospodárenia s pôdou nebola nikdy naliehavejšia. Poveternostné riziká, ako napríklad zvýšená frekvencia extrémnych teplôt, búrok, prívalových dažďov a následných povodní, sa budú v budúcnosti vyskytovať častejšie, čím sa zvýši riziko hospodárskych škôd, fyzického stresu a ohrozenia prežitia celých ekosystémov.

Tu prichádza na rad meteoblue.

Aby sa organizácie vyhli riziku finančných škôd (ako aj aby splnili záväzky EÚ do roku 2023 týkajúce sa udržateľných podnikateľských aktivít, ak sídlia v Európe), sú povinné zohľadniť vplyv zmeny klímy vo svojich strategických plánoch, ako aj v každodennej činnosti.

meteoblue je jednou z prvých spoločností, ktoré ponúkajú správy o hodnotení klimatických rizík v jednotlivých lokalitách, v ktorých sa hodnotí potenciálne riziko v budúcnosti.

Naše služby v oblasti klímy zahŕňajú klimatické analýzy, klimatické údaje a vizualizácie a hodnotenie klimatických rizík pre akúkoľvek lokalitu na planéte s využitím historických údajov a scenárov budúcich emisií na predpovedanie budúcej klímy a pochopenie výziev súvisiacich so zmenou klímy.

Náš produkt climate+ je ako nástroj na predpovedanie klímy a hodnotenie rizík ideálnym riešením na splnenie požiadaviek taxonómie EÚ a iných regulačných rámcov pre hodnotenie klimatických rizík.

V rámci pokračujúceho úsilia v tejto oblasti sa spoločnosť meteoblue zaviazala reinvestovať 5 % príjmov z programu Climate+ do projektov na zmiernenie zmeny klímy.

Aj jednotlivci môžu zohrávať kľúčovú úlohu tým, že si osvoja jednoduché udržateľné postupy v každodennom živote, ako napríklad:

  • Podpora udržateľného poľnohospodárstva
  • Zníženie spotreby vody
  • Znižovanie množstva odpadu recykláciou materiálov a opätovným používaním predmetov
  • Presadzovanie politík na ochranu pôdnych zdrojov

Ak si dnes osvojíme udržateľné postupy, môžeme pripraviť pôdu pre ekologickejší a odolnejší zajtrajšok. Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a suchu pripomína našu spoločnú zodpovednosť za ochranu životného prostredia a zabezpečenie toho, aby budúce generácie zdedili planétu schopnú udržať život a prosperitu.

Napísať komentár

Na komentovanie článkov potrebujete mať meteoblue účet
Späť nahor